skip to Main Content
Alphenaer is het merk van:

Privacy statement

Alphen (NB), januari 2023

Privacy statement
Wij, Kaasmakerij De Jong B.V., handelend onder de naam en hierna noemende DeJong Cheese, hechten veel
waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we informatie verstrekken
over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoons- gegevens. Wij
houden ons in alle gevallen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit betekent onder andere dat:
• Wij persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en soort persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement.
• De verwerking van persoonsgegevens beperkt is tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de
doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
• Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming indien wij deze nodig hebben voor de verwerking van
persoonsgegevens.
• Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van
persoonsgegevens gewaarborgd is.
• Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit vereist is voor uitvoering van de
doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt.
• Wij op de hoogte zijn van rechten omtrent persoonsgegevens, men hierop willen wijzen en deze
respecteren.

Indien u na het doornemen van dit Privacy statement, of in algemene(re) zin, vragen heeft hierover of contact
met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens achteraan in dit statement.

1. Verwerking van persoonsgegevens van klanten en leveranciers
Persoonsgegevens van (medewerkers van) klanten en leveranciers worden verwerkt ten behoeve van de
volgende doelstellingen:
• Administratieve doeleinden
• Communicatie over opdrachten en/of uitnodigingen
• Uitvoering geven aan een opdracht of het uitgeven van een opdracht

De grondslag voor deze te verwerken persoonsgegevens is:
• De overeenkomst / overeengekomen opdracht

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen/verwerken:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres
• Geslacht

Deze persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de
periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna de algemeen geldende bewaartermijnen

2. Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsuitingen

De grondslag voor deze te verwerken persoonsgegevens is:
• Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen/verwerken:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres
• Geslacht

Persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna de algemeen geldende bewaartermijnen

3. Verwerking van persoonsgegevens van (potentiele) klanten, stakeholders en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van (medewerkers van) (potentiele) klanten, stakeholders en/of geïnteresseerden worden
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
• Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsuitingen en/of gerichte contacten

De grondslag voor deze te verwerken persoonsgegevens is:
• Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen/verwerken:
• Voornaam
• Tussenvoegsel
• Achternaam
• (Zakelijk) Telefoonnummer
• (Zakelijk) E-mailadres
• Geslacht

Persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna de algemeen geldende bewaartermijnen

4. Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers
Persoonsgegevens van eigen medewerkers worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
• Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst

De grondslag voor deze persoonsgegevens is:
• De arbeidsovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen/verwerken:
• Geboortenaam (incl. tussenvoegsels)
• Achternaam partner (incl. tussenvoegsels)
• Voorletters en roepnaam
• Geslacht
• Adresgegevens
• Geboortedatum en geboorteplaats
• Nationaliteit en Burgerservicenummer (BSN)
• Burgerlijke staat en indien gehuwd, sinds
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankgegevens
• Salarisgegevens
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs (voor- en achterkant)
• Indien een medewerker deelneemt aan de pensioenregeling van DeJong Cheese, worden de voorletters,
achternamen en de geboortedata van partner en kind(eren) opgevraagd.

Persoonsgegevens worden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
• Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna de algemeen geldende bewaartermijnen

5. Verstrekking aan derden
Wij delen persoonsgegevens niet met derden, tenzij dit geschiedt in het kader van het uitvoeren van een
overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Voor zover deze derden hebben
te gelden als verwerker hebben wij met die derden een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer
beveiliging, geheimhouding en (uw) rechten worden geregeld.

6. Buiten de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

7. Minderjarigen
Wij verwerken persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar uitsluitend indien daarvoor schriftelijke
toestemming is gegeven door een wettelijke vertegenwoordiger.

8. Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan
wel op grond van de wet is vereist. De bewaartermijn kan van geval tot geval anders zijn. Een voorbeeld is dat
wij een aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren voor belasting- of
administratiedoeleinden. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze
wettelijke verplichtingen na te komen. Na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen zullen wij (uw)
gegevens verwijderen of anonimiseren.

9. Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

10. Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie en/of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij hebben ontvangen.
Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door
ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om te verzoeken de verstrekte gegevens door ons
te laten overdragen aan zichzelf of in opdracht van zichzelf aan een andere partij. Wij kunnen de persoon in
kwestie vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor geven aan dit verzoek.

Indien wij persoonsgegevens verwerken op basis van een gegeven toestemming hiertoe, dan heeft de persoon
in kwestie altijd recht om deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons-gegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van (uw) persoonsgegevens sturen
naar privacy@dejongcheese.nl, t.a.v. de heer Hans van Hoek.

Indien wij persoonsgegevens verwerken op de grondslag “gerechtvaardigd belang” dan bestaat dit belang uit
het uitvoeren van reguliere bedrijfsactiviteiten.

11. Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen (op basis van geautomatiseerde verwerkingen) besluiten over zaken die (aanzienlijke)
gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers)
tussen zit.

12. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover contact met
ons op te nemen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

13. Vragen
Als u naar aanleiding van dit Privacy statement nog vragen en/of opmerkingen heeft, neem dan alstublieft contact met ons op.

14. Contactgegevens
Kaasmakerij De Jong B.V., handelend onder de naam van DeJong Cheese.nl
Het Sas 14
5131 RC Alphen
Nederland
E-mail: privacy@dejongcheese.nl

Wij kunnen deze verklaring wijzigen als ontwikkelingen daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld in geval van nieuwe
verwerkingsvormen. De meest actuele privacyverklaring is terug te vinden op www.dejongcheese.nl. Wij raden u aan dit
Privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft.